ประมวลภาพ การนิเทศโรงเรียน


  • โรงเรียนบ้านเขาคณฑา        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(บ้านพนานิคม)        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านคลองสำโรง        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านขมวด        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านหัวนา        เพิ่มเติม   

  • โรงเรียนบ้านชอนไพร        เพิ่มเติม